Metode simple de slabit

metode simple de slabit

Scînteia, martie Anul 25, nr. Dumitrescu — Pe căi metode simple de slabit — în lupta pentru redu­cerea preţului de cost pag. Cronica dramatică: Ai.

Miro­­dan —. Spor la lucru Congresului cooperaţiei meşteşugăreşti! In zilele de martie va avea loc la Bucureşti cel de-al lea Con­gres al cooperaţiei meşteşugăreşti din tara noastră. Congresul va face bi­lanţul activităţii cooperaţiei meşteşu­găreşti in ultimii 4 ani, anali­­zind îndeosebi felul în care a fost tradusă In viată hotărirea guvernu­lui şi partidului cu privire la îm­bunătăţirea activităţii cooperaţiei meş­teşugăreşti, precum şi sarcinile ce i-au revenit din Hotărirea plenarei C.

Congresul va trasa sarcinile de viitor ale cooperaţ'ei meşteşugăreşti în lumina documente­lor Congresului partidului, a Directi­velor celui de-al Il-lea plan cincinal, va adopta noul statut ai uniunii centrale a cooperaţiei meşteşugăreşti metode simple de slabit va a­­lege organele centrale de conducere ale U. In anii regimului de democraţie populară, cooperaţia meşteşugărească din ţara noastră s-a transformat în­­tr-o puternică organizaţie de masă, care numără astăzi peste Regimul democrat-popular a elibe­rat pe meşteşugari de exploatare, de grija zilei de miine, dindu-le posibi­litatea ca, prin asocierea lor liber consimţită in cooperative de produc­ţie, să-şi făurească o viaţă mai bună.

Scînteia, mai 1955 (Anul 24, nr. 3273-3297)

Meşteşugarii din cooperative au că­pătat pentru prima dată posibilitatea să-şi organizeze munca pe baze noi, să folosească mijloace tehnice mai Înaintate, să producă mai mult şi mai bine şi în felul acesta să-şi îmbunătă­ţească necontenit nivelul de trai. Ei se bucură de asistentă medicală gra­tuită, de concediu de odihnă plătit, de pensie de bătrîneţe etc. Statul democrat-popular acordă un sprijin permanent cooperativelor meş­teşugăreşti. In cei patru ani care au trecut de la primul congres al cooperaţiei meşteşugăreşti, unităţile cooperatiste au dat pentru consumul populaţiei peste In ultima vreme s-a acordat o mai mare atenţie şi producţiei pentru copii.

Scînteia, mai (Anul 24, nr. ) | Arcanum Digitheca

De asemenea s-a dat o deosebită impor­tanţă şi producţiei de obiecte de artă populară şi decorativă. Unele succese au fost obţinute şi pe linia lărgirii sortimentelor ca şi a fabricării de noi produse, care se fac pentru prima oară în ţara noastră. Pe lîngă progresele Însemnate reali­zate de cooperaţia meşteşugărească, în adunările generale şi conferinţele uniunilor regionale şi de ramuri des­făşurate în preajma congresului s-a a­­rătat că in activitatea ei există o ser.

Pe bună dreptate au criticat o serie de membri ai cooperativelor fap­tul că conducerea U. De asemenea, a fost scoasă în evi­denţă insuficienta preocupare pentru atragerea meşteşugarilor în coopera­tivele existente, metode simple de slabit şi pentru crearea de noi cooperative; unele consilii de conducere ale cooperativelor n-au res­pectat întotdeauna principiile democra­ţiei interne cooperatiste, n-au ţinut cu regularitate dări de seamă în faţa membrilor şi nu au desfăşurat o mun că organizată pentru atragerea lor la rezolvarea diferitelor probleme şl la conducerea întregii activităţi.

Top 10 suplimente pentru pierderea în greutate Germania Top pastile pentru slăbit, masculin

Lipsa de preocupare a unor consilii ale uniunilor pentru specializarea şi profilarea cooperativelor, introducerea micii mecanizări, folosirea raţională a utilajelor şi extinderea metodelor a­­vansate de lucru, ca şi folosirea neeco­­nomicoasă a materiilor prime şi mate­rialelor, a avut in multe locuri urmări negative asupra îndeplinirii sarcinii de sporire a productivităţii muncii şi de reducere a preţului de cost.

Unele con­duceri ale cooperativelor meşteşugă­reşti nu au destulă grijă pentru lărgi­rea sortimentelor şi îmbunătăţirea ca­lităţii.

Produse cum ar fi încălţămintea, maşinile de gătit, mobila etc.

Scînteia, mai Anul 24, nr. Almăşan, E. Dézsí — Din actU vitatea a două cooperative de consum — Posibilităţi asemănătoare -fc- re­zultate diferite pag. Majtényí ErikSentinela — ver­suri — în romîneşte de Eugeri Jebe­­leanu pag. Nicolaev — Consfătuirea crescă­toarelor de păsări din regiunea Galati pag.

La alte coopera­tive s-a încetăţenit metoda amînării cetăţenilor săptămîni de-a rîndul pînă la executarea diferitelor comenzi. Une­ori membrii acestor cooperative au ati­tudine necuviincioasă faţă de popu­laţie.

Este necesar ca eforturile conduceri­lor cooperativelor meşteşugăreşti să f e îndreptate sore asigurarea sporirii con­tinue a producţiei bunurilor de larg consum şi sore o mai bună deser­vire a populaţiei. Cooperafa meşteşugărească este chemată să contribuie la aprovizio­narea d'n ce în ce mai bună a populaţiei cu bunuri de larg con­sum, îndeosebi cu cele cerute pe piaţa locală, valorificînd pe scară cit mai largă materiile prime din re­surse locale şi deşeurile industriale, complectînfl in felul acesta industria de stat.

WIN szentenciaírás ítéletírás; redactarea sentinţei; Abſassung des Urteils. Mongya az Nótárius Rhédei Ferenchez]. Szk: halálra az Malefactort halaira sententiaztak [UszT 13a]. Király János szolgaianak

Este în interesul propriu al fiecărui meşteşugar cooperator de a lupta cu consecvenţă pentru a realiza produse de o calitate cît metode simple de slabit bună, la un preţ de cost cît mai redus, contribuind ast­fel la îmbunătăţirea aprovizionării populaţiei, a ridicarea propriului lor nivel de trai Conducerile cooperati­velor au datoria să ţină o strînsă le­gătură cu sfaturile populare şi orga­nizaţiile comerţului local, pentru a produce mărfuri de bună calitate, care să satisfacă într-o măsură cres­­cîndă cererea de consum a populaţiei în ce priveşte specificul local.

O mai mare atenfe trebuie acordată lărgirii reţelei de ateliere pentru reparaţii, jus­tei lor amplasări, îmbunătăţirii activi­tăţii de conducere şi gospodărire, pre­cum şi apărării riguroase a avutului obştesc.

  • Top 10 suplimente pentru slabit — Trăiți mai sănătos Top 10 supliment pentru pierderea în greutate Top 10 produse eficiente de pierdere în greutate - care este mai bine să alegeți Tratament În căutarea armoniei, persoanele supraponderale fac adesea o serie de greșeli - nu le pasă de sănătatea lor și vor să piardă kilogramele rapid, uitând că atunci problema poate reveni.
  • Никто не спорил, все понимали, что их ожидают серьезные неприятности.
  • Massachusettsi fogyókúrás tábor
  • 7 testzsírt akarok elveszíteni
  • Leégette azt az utolsó kis zsírt
  • Scînteia, martie (Anul 25, nr. ) | Arcanum Digitheca
  • Как на фотографии запечатлев в памяти черты Ричарда, она нежно поцеловала его в губы.

O condiţie a îmbunătăţirii continue a activităţii cooperativelor meşteşugă­reşti este punerea în aplicare a ho­­tărîriîor luate în adunările generale şi in conferinţele uniunilor, promovarea formelor colective de muncă. Cu deosebită răspundere trebuie să privească problema sprijinirii şi îndru­mării producţiei cooperaţiei meşteşugă­reşti comitetele regionale, raionale şi o­­răşeneşti de partid.

Ele au datoria să în­drume şi să controleze îndeaproape ac­tivitatea comuniştilor din cadrul coope­rativelor meşteşugăreşti pentru întări­rea continuă a rolului acesteia.

planuri alimentare slabit

Ele trebuie să cunoască amănunţit si­tuaţia fiecărei cooperative şi să facă propuneri concrete pentru a ajuta con­ducerile cooperativelor să ia măsuri e­­ficace de îmbunătăţire a muncii, de desfăşurare a unei susţinute activităţi politice şi cultural-educative. Este o sar­cină de seamă a organizaţiilor de par­tid de a desfăşura o muncă politică permanentă în rîndurile membrilor coo­perativelor meşteşugăreşti, arătîndu-Ie rolul pe care-I are cooperaţia meşte­şugărească în lupta pentru sporirea producţiei de bunuri de larg consum, pentru aprovizionarea populaţiei cu produse ieftine şi de o calitate supe­rioară precum şi pentru buna deser­vire a populaţiei cu comenzi şi repa­raţii.

Top 10 produse eficiente de pierdere în greutate - care este mai bine să alegeți - Analize

Analiztnd în spirit critic activitatea desfăşurată de cooperaţia meşteşugă­rească, scoţînd la iveală lipsurile şi trasind căile de dezvoltare în viitor, Congresul va constitui un prilej de a ridica pe o treaptă mai înaltă munca acestui important sector, nemijlocit le­gat de lupta pentru ridicarea nivelului de trai al întregului popor muncitor.

In clişeu : Ţăranul muncitor Nicolae Monoranu vorbeşte despre metqdele agrotehnice care l-au ajutat să obţină o recoltă de 4. Vasi­le Duţă depune toate eforturile pentru a pă­trunde cu sa.

segít e a hula karika a hasi zsírégetésben

Recent, brigăzii i s-a încredinţat forarea celei mai grele sonde de explo­rare la mare adîncime. Cu tot timpul nefavora­bil din ultimele 30 de zile brigada a hogyan lehet fogyni csinálva hiit cu sapa în acest timp la o adîn­cime de aproape două ori mai mare decît adîncimea normată.

Acest lucru a fost posibil datorită folo­sirii din plin a instala­ţiei de foraj, aprovizio­nării la timp cu scule şi materiale etc.

Folosind cu pricepere unul din elementele de bază ale micii kék doboz fogyás la sondă — cîrligul de la mosorul granicului — sondorii din brigadă au scurtat timpul de adău­gare a fiecărei prăjini de avansare cu S1—10 minu­te. In ultimele zile, echi­pele din brigada condusă de tov. Vasile Duţă au obţinut, în întrecerea so­cialistă pentru îndeplini­rea sarcinilor celui de-al doilea cincinal, succese însemnate.

stand up comedy a fogyásról

In ziua de 15 martie, schimbul condus de tov. Pîrvu Moise a forat atîţia metri cit tre­buia să Foreze întreaga brigadă în 2 zile. Cele mai mari realizări le-au obţinut în aceste zile muncitorii şi tehnicienii din secţia for­jă.

In această secţie se produc armături metalice pentru susţinerea galerii­lor de mină.

Ideiglenesen le vagy tiltva

Conducerea uzinei a susţinut hotărirea mun­citorilor de a spori productivitatea muncii prin măsuri tehnico-orga­­nizatorice. Astfel, a fost mărit cuptorul de încăl­zire a armăturilor, iar în ţaţa lui au fost instalaţi suporţi cu role. In prezent se lucrează la executarea unei insta­laţii pentru mecanizarea îndoirii a'niăturilor.

Cele două brigăzi din secţie, conduse de Kraktus Şte­fan şi Raţ Iosif, realizea­ză în fiecare schimb o producţie de 40—45 ar­mături pentru galerii simple, în loc de 18—20 bucăţi cît produceau îna inte.

Conduce­rea fabricii s-a îngrijit de procurarea materiei prime, de organizarea procesului de producţie al noilor maşini ş: la Primul gater data de 5 februarie, tur­nătorii au început să toarne, după documen­taţia sovietică, piesele pentru noile gatere. La începutul lunii martie echipa de lăcătuşi, com­pusă dintre cei mai pri­cepuţi lăcătuşi din uzină, a început să le monteze.

Zilele acestea gaterul va fi supus primelor probe. In hala mare a între­prinderii, unde se mon­tează gaterele, se pot ve­dea şi alte piese, părţi ale viitoarelor funiculare de mină pe care a înce­put să le producă colecti­vul I. Mărirea productivităţii — preocupare centrală CLUJ coresp.

Olvassa el is